داستان کم شدن بنزین از کارت سوخت چیست(راهکارو پرسش وپاسخ)